โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง

ประกวดราคาซื้อครุภัณ์การแพทย์ รายการ เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจ

ในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการักษาทางไกล จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

ร่างประกวดราคาเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาพร้อมน้ำยา
ปีงบประมาณ 2564 - 2566 ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล
จำนวน 1 เครื่อง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารชีวเคมีและสารคัดหลั่งพร้อมน้ำยา
ประจำปีงบประมาณ 2564 ถึงปีงบประมาณ 2566

ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกหลักการ Chemiluminescence 

immunoassay พร้อมน้ำยา ประจำปี ๒๕๖๗-๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)