ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งพร้อมน้ำยา
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

 

ประกวดราคา ราคากลางและขอบเขตคุณลักษณะเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัตินับเม็ดเลือดอัตโนมัติ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยา
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

ร่างเอกสารประกวดราคา ราคากลางและขอบเขตคุณลักษณะเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน