เรื่อง  ขออนุมัตินำข้อมูลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕