โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง