ประกวดราคาซื้อครุภัณ์การแพทย์ รายการ เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจ

ในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการักษาทางไกล จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)