ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกหลักการ Chemiluminescence 

immunoassay พร้อมน้ำยา ประจำปี ๒๕๖๗-๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)