ร่างประกวดราคาเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาพร้อมน้ำยา
ปีงบประมาณ 2564 - 2566 ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน