เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล
จำนวน 1 เครื่อง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน