โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารชีวเคมีและสารคัดหลั่งพร้อมน้ำยา
ประจำปีงบประมาณ 2564 ถึงปีงบประมาณ 2566