ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งพร้อมน้ำยา
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน