ประกวดราคา ราคากลางและขอบเขตคุณลักษณะเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน