ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยา
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน