ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน