ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัตินับเม็ดเลือดอัตโนมัติ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน