โปรแกรมสำหรับ รพ.
ITA รพร.กระนวน
ITA สสอ.กระนวน
หน่วยงานภายนอก
ข่าวกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้
Prev Next

องคมนตรีตรวจเยี่ยม รพร.กระนวน

27-02-2563 Hits:1038 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน              

Read more

โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้การตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน

13-01-2563 Hits:1091 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

25-26 กุมภาพันธ์ 2563โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้การตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนการสรุปวินิจฉัยโรคและหัตถการณ ห้องประชุมบ๋าหลวง  

Read more

เปิดบริการหอผู้ป่วยพิเศษชั้น 5

13-01-2563 Hits:1021 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

13 มกราคม 2563นายแพทย์วิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่และประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์ 5 รูป เนื่องในโอกาศเปิดบริการหอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง          

Read more

รพ.กุดบาก จ.สกลนคร

13-12-2562 Hits:1147 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

  13 ธันวาคม 2562คณะเจ้าหน้าที่ รพ.กุดบาก จ.สกลนคร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ Paper less        

Read more

มูลนิธิเอสซีจี SCG มอบเรือนพักคอย

04-12-2562 Hits:1711 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

"เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้วไทย"

Read more

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม

10-06-2562 Hits:1215 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม "พอเพียง  วินัย  สุจริต  จิตอาสา"  

Read more

รพ.ภูเวียง ดูงานระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ Paper less

28-03-2562 Hits:2522 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ดูงานระบบ HOSxP เวชระเบียน Paperless คณะเจ้าหน้าที่ รพ.ภูเวียง ศึกษาดูงาน ระบบเวชระเบียน งานผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน ทันตกรรม เวชกรรมฟื้นฟู ห้องปฏิบัติการ LAB งานประกัน ผู้ป่วยใน กลุ่มงาน PCU    

Read more
ตารางการใช้ห้องประชุม
January 2022
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
e-GP ภาครัฐ RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ITA ปีงบ 2565

หมวด: ITA ปีงบ 2565
วันเผยแพร่
เขียนโดย ภัชรีย์ ศรีเมืองเฮ้า ฮิต: 213

MOPH Integrity and Transparency Assessment :
MOPH ITA ปีงบประมาณ 2565

 

MOIT 1-1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      MOIT1-1-1--บันทึกข้อความลงนามประกาศฯ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      MOIT1-1-2-- ประกาศฯ แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2564 สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข

      MOIT1-1-3-- วิธีการและขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

      MOIT1-1-4-- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      MOIT1-1-5-- บันทึกการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT 1-2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

 

      MOIT1-2-1-- มีบันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

      MOIT1-2-2--มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

      MOIT1-2-3--มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

 MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

 

       1.1ข้อมูลผู้บริหาร

       1.2นโยบายของผู้บริหาร 

       1.3โครงสร้างหน่วยงาน

       1.4หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายฯ

       1.5กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

       1.6ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานฯ

       1.7ข้อมูลข่าวสารติดต่อหน่วยงาน

       1.8ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

3.พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564

5.ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

6.อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสกนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน

7.ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

8.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

9.แผนปฏิบัติการประจำปีหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานทุกแผน)

10.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ

11.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

12.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

13.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

14.คู่มือขั้นตอนการให้บริการฯ (เฉพาะ สสจ.และ สสอ.)

15.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

16.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

17.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

       17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564)

       17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

       17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

       17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

       17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565(แบบ สขร.1)

 

 

 

 

MOIT 3 หน่วยงานมีการรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      MOIT3-1--มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      MOIT3-2--รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564

     MOIT3-2--มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT4-1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

            MOIT4-1-1มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT4-1-2มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน

MOIT4-1-3มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินการ และงบลงทุน)

MOIT4-1-4 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

MOIT4-1-5มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT4-2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส

MOIT4-2-1มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT4-2-2มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

MOIT4-2-3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT4-3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

            MOIT4-3-1มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

            MOIT4-3-2มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

            MOIT4-3-3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT5-1 ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564

MOIT5-1-1มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT5-2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม

MOIT5-2-1ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2564

MOIT5-2-2ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2564

MOIT5-2-3ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2564

 

MOIT5-2-4มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร

MOIT7-1-- บันทึกข้อความลงนามประกาศ และประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

MOIT7-2-- บันทึกข้อความลงนามประกาศ และประกาศมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

MOIT7-3-- บันทึกข้อความลงนามประกาศ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ

MOIT7-4-- หนังสือแจ้งเวียนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

MOIT 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

MOIT 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย

 

MOIT 10 หน่วยงานมีแนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

 

MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

 

MOIT 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน

 

MOIT 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

MOIT13-1 ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

MOIT13-2 มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

 

MOIT 14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

MOIT14-บันทึกข้อความ + ประกาศ เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับยืมใช้พัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง + ผังกระบวนการยืมพัสดุ (2)

 

MOIT 15 หน่วยงานมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

MOIT15-ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน (แบบฟอร์มการยืมพัสดุ)

 

MOIT 16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

MOIT16-1แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565

MOIT16-2-คำสั่ง-แผนปฏิบัติการ-กิจกรรมชมรมจริยธรรม

 

MOIT 17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

 

MOIT 18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจาปีของหน่วยงาน

 

MOIT 19 หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG

 

MOIT 20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

MOIT 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

 

MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจานงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

MOIT22-- ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "สาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (PHO Prachinburi Zero Tolerance)" ประจำปี งปม.2565

MOIT22-- ภาพกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต

 

MOIT 23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน

MOIT23 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

 

Attachments:
FileFile size
Download this file (MOIT 1 (ข้อ1) 1.1 บันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง.pdf)MOIT 1 (ข้อ1) 1.1 บันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง.pdf153 kB
Download this file (MOIT 1 (ข้อ1) 1.2 คำสั่ง มาตรการ กลไกล หรือระบบในกา.pdf)MOIT 1 (ข้อ1) 1.2 คำสั่ง มาตรการ กลไกล หรือระบบในกา.pdf169 kB
Download this file (MOIT 1 (ข้อ1) 1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสา.pdf)MOIT 1 (ข้อ1) 1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสา.pdf282 kB
Download this file (MOIT 1 (ข้อ1) 1.4 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf)MOIT 1 (ข้อ1) 1.4 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf28 kB
Download this file (MOIT 1 (ข้อ2) 2.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบและมีก.pdf)MOIT 1 (ข้อ2) 2.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบและมีก.pdf130 kB
Download this file (MOIT 1 (ข้อ2) 2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร.pdf)MOIT 1 (ข้อ2) 2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร.pdf350 kB
Download this file (MOIT 1 (ข้อ2) 2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf)MOIT 1 (ข้อ2) 2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf28 kB
Download this file (MOIT 2 (ข้อ 10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของห.pdf)MOIT 2 (ข้อ 10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของห.pdf2449 kB
Download this file (MOIT 2 (ข้อ 11) คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนก.pdf)MOIT 2 (ข้อ 11) คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนก.pdf1203 kB
Download this file (MOIT 2 (ข้อ 12) คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนก.pdf)MOIT 2 (ข้อ 12) คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนก.pdf1459 kB
Download this file (MOIT 2 (ข้อ 13) คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก.pdf)MOIT 2 (ข้อ 13) คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก.pdf3844 kB
Download this file (MOIT 2 (ข้อ 15) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื.pdf)MOIT 2 (ข้อ 15) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื.pdf461 kB
Download this file (MOIT 2 (ข้อ 17.1) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf)MOIT 2 (ข้อ 17.1) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf1550 kB
Download this file (MOIT 2 (ข้อ 17.2) แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหา.pdf)MOIT 2 (ข้อ 17.2) แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหา.pdf7875 kB
Download this file (MOIT 2 (ข้อ 17.3) ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจ.pdf)MOIT 2 (ข้อ 17.3) ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจ.pdf9597 kB
Download this file (MOIT 2 (ข้อ 17.4) ประกาศ สป.ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน.pdf)MOIT 2 (ข้อ 17.4) ประกาศ สป.ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน.pdf982 kB
Download this file (MOIT 2 (ข้อ 17.5) แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอ.pdf)MOIT 2 (ข้อ 17.5) แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอ.pdf3562 kB
Download this file (MOIT 2 (ข้อ 18) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาร.pdf)MOIT 2 (ข้อ 18) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาร.pdf291 kB
Download this file (MOIT 2(2.1) นโยบายของผู้บริหาร.pdf)MOIT 2(2.1) นโยบายของผู้บริหาร.pdf131 kB
Download this file (MOIT 2(ข้อ 4) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.pdf)MOIT 2(ข้อ 4) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.pdf1021 kB
Download this file (MOIT 2(ข้อ 5) ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ.pdf)MOIT 2(ข้อ 5) ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ.pdf1152 kB
Download this file (MOIT 3 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผลการจัดซื้อจั.pdf)MOIT 3 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผลการจัดซื้อจั.pdf125 kB
Download this file (MOIT 3 ข้อ 2 รายงานการผลการจัดซื้อจัดจ้างและกา.pdf)MOIT 3 ข้อ 2 รายงานการผลการจัดซื้อจัดจ้างและกา.pdf217 kB
Download this file (MOIT 3 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่.pdf)MOIT 3 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่.pdf22 kB
Download this file (MOIT 4(1) ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ.pdf)MOIT 4(1) ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ.pdf113 kB
Download this file (MOIT 4(1) ข้อ 2 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน.pdf)MOIT 4(1) ข้อ 2 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน.pdf350 kB
Download this file (MOIT 4(1) ข้อ 3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพ.pdf)MOIT 4(1) ข้อ 3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพ.pdf2713 kB
Download this file (MOIT 4(1) ข้อ 4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลด.pdf)MOIT 4(1) ข้อ 4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลด.pdf82 kB
Download this file (MOIT 4(1) ข้อ 5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ.pdf)MOIT 4(1) ข้อ 5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ.pdf23 kB
Download this file (MOIT 4(2) ข้อ 1 บันทึกความรายงานผู้บริหารรับทราบ.pdf)MOIT 4(2) ข้อ 1 บันทึกความรายงานผู้บริหารรับทราบ.pdf120 kB
Download this file (MOIT 4(2) ข้อ 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส.pdf)MOIT 4(2) ข้อ 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส.pdf1536 kB
Download this file (MOIT 4(2) ข้อ 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส.pdf)MOIT 4(2) ข้อ 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส.pdf1967 kB
Download this file (MOIT 4(2) ข้อ 3แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ.pdf)MOIT 4(2) ข้อ 3แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ.pdf23 kB
Download this file (MOIT 4(3) ข้อ 1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ.pdf)MOIT 4(3) ข้อ 1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ.pdf155 kB
Download this file (MOIT 4(3) ข้อ 2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณส.pdf)MOIT 4(3) ข้อ 2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณส.pdf117 kB
Download this file (MOIT 4(3) ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ.pdf)MOIT 4(3) ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ.pdf26 kB
Download this file (MOIT 5  ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต-3เดือน.pdf)MOIT 5 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต-3เดือน.pdf59 kB
Download this file (MOIT 5 (เดือน ตค.) ข้อ 2 แบบสรุปผลการพิจารณาจัดซื.pdf)MOIT 5 (เดือน ตค.) ข้อ 2 แบบสรุปผลการพิจารณาจัดซื.pdf955 kB
Download this file (MOIT 5 (เดือน ธ.ค.) ข้อ 2 แบบสรุปผลการพิจารณาจัดซื.pdf)MOIT 5 (เดือน ธ.ค.) ข้อ 2 แบบสรุปผลการพิจารณาจัดซื.pdf45 kB
Download this file (MOIT 5 (เดือน พ.ย.) ข้อ 2 แบบสรุปผลการพิจารณาจัดซื.pdf)MOIT 5 (เดือน พ.ย.) ข้อ 2 แบบสรุปผลการพิจารณาจัดซื.pdf510 kB
Download this file (MOIT 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานสรุป-3เดือน.pdf)MOIT 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานสรุป-3เดือน.pdf302 kB
Download this file (การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (HR 02) MoIT2 ข้อ 10.pdf)การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (HR 02) MoIT2 ข้อ 10.pdf3376 kB
Download this file (ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564.pdf)ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564.pdf710 kB
Download this file (ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564.PDF)ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564.PDF101 kB
Download this file (พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562.PDF)พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562.PDF168 kB
Download this file (ส่งแผนพัฒนาทันตแพทย์เฉพาะทางและการเพิ่ม.pdf)ส่งแผนพัฒนาทันตแพทย์เฉพาะทางและการเพิ่ม.pdf352 kB
Download this file (อินโพกราฟิค.pdf)อินโพกราฟิค.pdf268 kB
Download this file (แผนผังองค์กร+ภาพบุคคลากร-301264.pdf)แผนผังองค์กร+ภาพบุคคลากร-301264.pdf555 kB
Download this file (แผนพัฒนาคุณภาพ กลุ่มงานการพยาบาล.pdf)แผนพัฒนาคุณภาพ กลุ่มงานการพยาบาล.pdf269 kB

ผู้อำนวยการ

แผนจัดซื้อจัดจ้าง
HHC Online
รับสมัครงาน
ศูนย์​เอกสารคุณ​ภาพ

User Online

มี 23 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติ
ผู้ชม
7
เนื้อหา
232
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
253845
เนื้อหาอื่น ๆ