โปรแกรมสำหรับ รพ.
ITA รพร.กระนวน
ITA สสอ.กระนวน
หน่วยงานภายนอก
ข่าวกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้
Prev Next

องคมนตรีตรวจเยี่ยม รพร.กระนวน

27-02-2563 Hits:1038 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน              

Read more

โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้การตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน

13-01-2563 Hits:1091 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

25-26 กุมภาพันธ์ 2563โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้การตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนการสรุปวินิจฉัยโรคและหัตถการณ ห้องประชุมบ๋าหลวง  

Read more

เปิดบริการหอผู้ป่วยพิเศษชั้น 5

13-01-2563 Hits:1021 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

13 มกราคม 2563นายแพทย์วิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่และประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์ 5 รูป เนื่องในโอกาศเปิดบริการหอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง          

Read more

รพ.กุดบาก จ.สกลนคร

13-12-2562 Hits:1147 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

  13 ธันวาคม 2562คณะเจ้าหน้าที่ รพ.กุดบาก จ.สกลนคร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ Paper less        

Read more

มูลนิธิเอสซีจี SCG มอบเรือนพักคอย

04-12-2562 Hits:1711 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

"เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้วไทย"

Read more

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม

10-06-2562 Hits:1215 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม "พอเพียง  วินัย  สุจริต  จิตอาสา"  

Read more

รพ.ภูเวียง ดูงานระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ Paper less

28-03-2562 Hits:2522 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ดูงานระบบ HOSxP เวชระเบียน Paperless คณะเจ้าหน้าที่ รพ.ภูเวียง ศึกษาดูงาน ระบบเวชระเบียน งานผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน ทันตกรรม เวชกรรมฟื้นฟู ห้องปฏิบัติการ LAB งานประกัน ผู้ป่วยใน กลุ่มงาน PCU    

Read more
ตารางการใช้ห้องประชุม
January 2022
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
e-GP ภาครัฐ RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

หมวด: ITA ปีงบ 2564
วันเผยแพร่
เขียนโดย ภัชรีย์ ศรีเมืองเฮ้า ฮิต: 215

ตัวชี้วัดที่ การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"
          
1. หลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต" ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

                1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ

                1.2 โครงการ
        
2. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"

           3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต" หรือ โมเดล STRONG ใช้พันธะสัญญา คือ "สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง" ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

           4. รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"

           5. ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม

           6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


EB 23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG..."
          
1. หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม "ชมรม STRONG..." ที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม STRONG... ที่ชัดเจน และปรากฏการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
           2. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG... 

           3. รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG...

           4. กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG... ที่มีความต่อเนื่อง

           5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
          
1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)
           2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

           3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

           4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

           5. รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่

           6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Attachments:
FileFile size
Download this file (EB22 ข้อ5.pdf)EB22 ข้อ5.pdf1894 kB
Download this file (EB22.1 อนุมัติจัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคล.pdf)EB22.1 อนุมัติจัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคล.pdf33 kB
Download this file (EB22.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งเสร.pdf)EB22.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งเสร.pdf85 kB
Download this file (EB22.3 หนังสือเชิญอบรม และรายชื่อผู้เข้าอบรม.pdf)EB22.3 หนังสือเชิญอบรม และรายชื่อผู้เข้าอบรม.pdf204 kB
Download this file (EB22.4 -2สรุปผลการอบรม.pdf)EB22.4 -2สรุปผลการอบรม.pdf499 kB
Download this file (EB22.4 -3ภาพกิจกรรม.pdf)EB22.4 -3ภาพกิจกรรม.pdf494 kB
Download this file (EB22.4 รายงานการอบรม สรุปผลการอบรม และภาพกิจก_1.pdf)EB22.4 รายงานการอบรม สรุปผลการอบรม และภาพกิจก_1.pdf29 kB
Download this file (EB22.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต.pdf)EB22.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต.pdf35 kB
Download this file (EB23.1 หลักฐานการ่วมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงา.pdf)EB23.1 หลักฐานการ่วมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงา.pdf263 kB
Download this file (EB23.2 แนวทางการดำเนินงานชมรม strong  จิตพอเพียงต่.pdf)EB23.2 แนวทางการดำเนินงานชมรม strong จิตพอเพียงต่.pdf297 kB
Download this file (EB23.3 รายชื่อสมาชิกของชมรม Strong.pdf)EB23.3 รายชื่อสมาชิกของชมรม Strong.pdf92 kB
Download this file (EB23.4 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม Strong.pdf)EB23.4 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม Strong.pdf79 kB
Download this file (EB23.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต.pdf)EB23.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต.pdf27 kB
Download this file (EB24.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป.pdf)EB24.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป.pdf17 kB
Download this file (EB24.2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญห.pdf)EB24.2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญห.pdf31 kB
Download this file (EB24.3 คู่มือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขป.pdf)EB24.3 คู่มือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขป.pdf149 kB
Download this file (EB24.4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์.pdf)EB24.4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์.pdf43 kB
Download this file (EB24.5 รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันแ.pdf)EB24.5 รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันแ.pdf81 kB
Download this file (EB24.6 แบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf)EB24.6 แบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf26 kB

ผู้อำนวยการ

แผนจัดซื้อจัดจ้าง
HHC Online
รับสมัครงาน
ศูนย์​เอกสารคุณ​ภาพ

User Online

มี 21 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติ
ผู้ชม
7
เนื้อหา
232
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
253855
เนื้อหาอื่น ๆ