โปรแกรมสำหรับ รพ.
ITA รพร.กระนวน
ITA สสอ.กระนวน
หน่วยงานภายนอก
ข่าวกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้
Prev Next

องคมนตรีตรวจเยี่ยม รพร.กระนวน

27-02-2563 Hits:1038 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน              

Read more

โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้การตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน

13-01-2563 Hits:1091 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

25-26 กุมภาพันธ์ 2563โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้การตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนการสรุปวินิจฉัยโรคและหัตถการณ ห้องประชุมบ๋าหลวง  

Read more

เปิดบริการหอผู้ป่วยพิเศษชั้น 5

13-01-2563 Hits:1021 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

13 มกราคม 2563นายแพทย์วิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่และประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์ 5 รูป เนื่องในโอกาศเปิดบริการหอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง          

Read more

รพ.กุดบาก จ.สกลนคร

13-12-2562 Hits:1147 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

  13 ธันวาคม 2562คณะเจ้าหน้าที่ รพ.กุดบาก จ.สกลนคร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ Paper less        

Read more

มูลนิธิเอสซีจี SCG มอบเรือนพักคอย

04-12-2562 Hits:1711 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

"เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้วไทย"

Read more

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม

10-06-2562 Hits:1215 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม "พอเพียง  วินัย  สุจริต  จิตอาสา"  

Read more

รพ.ภูเวียง ดูงานระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ Paper less

28-03-2562 Hits:2522 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ดูงานระบบ HOSxP เวชระเบียน Paperless คณะเจ้าหน้าที่ รพ.ภูเวียง ศึกษาดูงาน ระบบเวชระเบียน งานผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน ทันตกรรม เวชกรรมฟื้นฟู ห้องปฏิบัติการ LAB งานประกัน ผู้ป่วยใน กลุ่มงาน PCU    

Read more
ตารางการใช้ห้องประชุม
January 2022
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
e-GP ภาครัฐ RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

หมวด: ITA ปีงบ 2564
วันเผยแพร่
เขียนโดย ภัชรีย์ ศรีเมืองเฮ้า ฮิต: 227

ตัวชี้วัดที่ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
          
1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์การจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

          2. สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

           3. รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

           4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

           5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
          
1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

          2. แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ที่ได้จากข้อ EB 19 อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน

           3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

           4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่องป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

           5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
          
1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

               1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

               1.2 โครงการ
        
2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน

           3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

           4. รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน

           5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

           6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Attachments:
FileFile size
Download this file (EB19.1 หนังสือเชิญประชุม.pdf)EB19.1 หนังสือเชิญประชุม.pdf15 kB
Download this file (EB19.3 รายงานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเ-New.pdf)EB19.3 รายงานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเ-New.pdf369 kB
Download this file (EB19.3 รายงานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเ.pdf)EB19.3 รายงานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเ.pdf156 kB
Download this file (EB19.4 บันทึกข้อความรายงานผลเสนอผู้บริหารสูง.pdf)EB19.4 บันทึกข้อความรายงานผลเสนอผู้บริหารสูง.pdf385 kB
Download this file (EB19.4 บันทึกข้อความรายงานผลเสนอผู้บริหารสูง_1.pdf)EB19.4 บันทึกข้อความรายงานผลเสนอผู้บริหารสูง_1.pdf15 kB
Download this file (EB19.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต.pdf)EB19.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต.pdf22 kB
Download this file (EB20.2 ประกาศ รพร.กระนวน เรื่อง มาตรการและแนวทา.pdf)EB20.2 ประกาศ รพร.กระนวน เรื่อง มาตรการและแนวทา.pdf66 kB
Download this file (EB20.4 หนังสือบันทึกข้อความรายงานการกำกับติด.pdf)EB20.4 หนังสือบันทึกข้อความรายงานการกำกับติด.pdf18 kB
Download this file (EB20.4.1 รายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศมาตร.pdf)EB20.4.1 รายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศมาตร.pdf84 kB
Download this file (EB20.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต.pdf)EB20.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต.pdf25 kB
Download this file (EB21.1 หลักฐานการการอบรมให้ความรู้ฯ.pdf)EB21.1 หลักฐานการการอบรมให้ความรู้ฯ.pdf33 kB
Download this file (EB21.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เร.pdf)EB21.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เร.pdf140 kB
Download this file (EB21.2 โครงการฯ.pdf)EB21.2 โครงการฯ.pdf86 kB
Download this file (EB21.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทรา_1.pdf)EB21.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทรา_1.pdf28 kB
Download this file (EB21.3 รายงานการอบรม.pdf)EB21.3 รายงานการอบรม.pdf537 kB
Download this file (EB21.4 ภาพกิจกรรม.pdf)EB21.4 ภาพกิจกรรม.pdf665 kB
Download this file (EB21.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต.pdf)EB21.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต.pdf129 kB

ผู้อำนวยการ

แผนจัดซื้อจัดจ้าง
HHC Online
รับสมัครงาน
ศูนย์​เอกสารคุณ​ภาพ

User Online

มี 19 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติ
ผู้ชม
7
เนื้อหา
232
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
253858
เนื้อหาอื่น ๆ