โปรแกรมสำหรับ รพ.
ITA รพร.กระนวน
ITA สสอ.กระนวน
หน่วยงานภายนอก
ข่าวกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้
Prev Next

องคมนตรีตรวจเยี่ยม รพร.กระนวน

27-02-2563 Hits:1038 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน              

Read more

โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้การตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน

13-01-2563 Hits:1091 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

25-26 กุมภาพันธ์ 2563โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้การตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนการสรุปวินิจฉัยโรคและหัตถการณ ห้องประชุมบ๋าหลวง  

Read more

เปิดบริการหอผู้ป่วยพิเศษชั้น 5

13-01-2563 Hits:1021 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

13 มกราคม 2563นายแพทย์วิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่และประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์ 5 รูป เนื่องในโอกาศเปิดบริการหอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง          

Read more

รพ.กุดบาก จ.สกลนคร

13-12-2562 Hits:1147 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

  13 ธันวาคม 2562คณะเจ้าหน้าที่ รพ.กุดบาก จ.สกลนคร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ Paper less        

Read more

มูลนิธิเอสซีจี SCG มอบเรือนพักคอย

04-12-2562 Hits:1711 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

"เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้วไทย"

Read more

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม

10-06-2562 Hits:1215 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม "พอเพียง  วินัย  สุจริต  จิตอาสา"  

Read more

รพ.ภูเวียง ดูงานระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ Paper less

28-03-2562 Hits:2522 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ดูงานระบบ HOSxP เวชระเบียน Paperless คณะเจ้าหน้าที่ รพ.ภูเวียง ศึกษาดูงาน ระบบเวชระเบียน งานผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน ทันตกรรม เวชกรรมฟื้นฟู ห้องปฏิบัติการ LAB งานประกัน ผู้ป่วยใน กลุ่มงาน PCU    

Read more
ตารางการใช้ห้องประชุม
January 2022
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
e-GP ภาครัฐ RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

หมวด: ITA ปีงบ 2564
วันเผยแพร่
เขียนโดย ภัชรีย์ ศรีเมืองเฮ้า ฮิต: 255

ตัวชี้วัดที่ 4  การส่งเสริมความโปร่งใส

EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
          
1. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          2. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          3. บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน จำนวน 1 ชุด 
                   
รอบ 6 เดือน     หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน
                                             
เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564

                    รอบ 12 เดือน    หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน
                                             
เดือนเมษายน 2564 - กันยายน 2564 

          4. หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่นๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม

          5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
          
1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          2. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

                    ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน)       รายงานสรุป ฯ ในเดือนมีนาคม 2564

                    ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน)     รายงานสรุป ฯ ในเดือนกันยายน 2564

          3. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

                    ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน)       รายงานสรุป ฯ ในเดือนมีนาคม 2564

                    ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน)     รายงานสรุป ฯ ในเดือนกันยายน 2564

          4. กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเด็น หลักฐานรายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หรือเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ) หรือมีเพียงกรณีใดกรณีหนึ่ง 

          5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 


EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

          1. หลักฐานการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                 1.1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และปรากฏการขออนุญาตนพเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                 1.2. โครงการ / กิจกรรม

          2. รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย มาร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

          3. รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย มาร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

          4. รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

          5. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

          6. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          7. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

Attachments:
FileFile size
Download this file (EB 10.2 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้อง.pdf)EB 10.2 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้อง.pdf32 kB
Download this file (EB 11.2 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้อง.pdf)EB 11.2 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้อง.pdf19 kB
Download this file (EB10.1 บันทึกข้อความรายงานการจดทำคู่มือรับเร.pdf)EB10.1 บันทึกข้อความรายงานการจดทำคู่มือรับเร.pdf14 kB
Download this file (EB10.2 คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน+แบบฟอร์ม.pdf)EB10.2 คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน+แบบฟอร์ม.pdf187 kB
Download this file (EB10.3 คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเร.pdf)EB10.3 คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเร.pdf255 kB
Download this file (EB10.4 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้.pdf)EB10.4 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้.pdf34 kB
Download this file (EB10.5 หลักฐานแสดงถึงช่องทางการร้องเรียน.pdf)EB10.5 หลักฐานแสดงถึงช่องทางการร้องเรียน.pdf622 kB
Download this file (EB10.6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต.pdf)EB10.6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต.pdf23 kB
Download this file (EB11-4.pdf)EB11-4.pdf33 kB
Download this file (EB11.1 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้.pdf)EB11.1 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้.pdf20 kB
Download this file (EB11.2 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้อง.pdf)EB11.2 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้อง.pdf15 kB
Download this file (EB11.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf)EB11.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf22 kB
Download this file (EB12.2 โครงการคนดีมีคุณธรรมนำความสุข.pdf)EB12.2 โครงการคนดีมีคุณธรรมนำความสุข.pdf186 kB
Download this file (EB12.3 รายงานการประชุมโครงการ-ผู้มีส่วนได้ส่ว.pdf)EB12.3 รายงานการประชุมโครงการ-ผู้มีส่วนได้ส่ว.pdf61 kB
Download this file (EB12.4 บันทึกข้อความขอดำเนินงานตามโครงการคนด.pdf)EB12.4 บันทึกข้อความขอดำเนินงานตามโครงการคนด.pdf25 kB
Download this file (EB12.5 ภาพกิจกรรม.pdf)EB12.5 ภาพกิจกรรม.pdf1196 kB
Download this file (EB12.6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ-สั.pdf)EB12.6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ-สั.pdf268 kB
Download this file (EB12.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf)EB12.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf24 kB

ผู้อำนวยการ

แผนจัดซื้อจัดจ้าง
HHC Online
รับสมัครงาน
ศูนย์​เอกสารคุณ​ภาพ

User Online

มี 14 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติ
ผู้ชม
7
เนื้อหา
232
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
253777
เนื้อหาอื่น ๆ