โปรแกรมสำหรับ รพ.
ITA รพร.กระนวน
ITA สสอ.กระนวน
หน่วยงานภายนอก
ข่าวกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้
Prev Next

องคมนตรีตรวจเยี่ยม รพร.กระนวน

27-02-2563 Hits:1038 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน              

Read more

โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้การตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน

13-01-2563 Hits:1091 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

25-26 กุมภาพันธ์ 2563โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้การตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนการสรุปวินิจฉัยโรคและหัตถการณ ห้องประชุมบ๋าหลวง  

Read more

เปิดบริการหอผู้ป่วยพิเศษชั้น 5

13-01-2563 Hits:1021 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

13 มกราคม 2563นายแพทย์วิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่และประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์ 5 รูป เนื่องในโอกาศเปิดบริการหอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง          

Read more

รพ.กุดบาก จ.สกลนคร

13-12-2562 Hits:1147 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

  13 ธันวาคม 2562คณะเจ้าหน้าที่ รพ.กุดบาก จ.สกลนคร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ Paper less        

Read more

มูลนิธิเอสซีจี SCG มอบเรือนพักคอย

04-12-2562 Hits:1711 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

"เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้วไทย"

Read more

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม

10-06-2562 Hits:1215 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม "พอเพียง  วินัย  สุจริต  จิตอาสา"  

Read more

รพ.ภูเวียง ดูงานระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ Paper less

28-03-2562 Hits:2522 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ดูงานระบบ HOSxP เวชระเบียน Paperless คณะเจ้าหน้าที่ รพ.ภูเวียง ศึกษาดูงาน ระบบเวชระเบียน งานผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน ทันตกรรม เวชกรรมฟื้นฟู ห้องปฏิบัติการ LAB งานประกัน ผู้ป่วยใน กลุ่มงาน PCU    

Read more
ตารางการใช้ห้องประชุม
January 2022
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
e-GP ภาครัฐ RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

หมวด: ITA ปีงบ 2564
วันเผยแพร่
เขียนโดย ภัชรีย์ ศรีเมืองเฮ้า ฮิต: 329

ตัวชี้วัดที่ 3  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          
1. บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

          2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

          3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น


EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

          1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำที่ออกโดยผู้บริหารสูงสุดระดับจังหวัดและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          2. คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (เป็นเอกสารแนบข้อ 1.)

          3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ตามข้อ 2.

          4. หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

          5. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

          6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น


EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

          1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก 

               
ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการปะเมินผลฯ
                                   รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน 2563 - กันยายน 2564)

               ไตรมาสที่ 3 หลักฐานประกาศรายงานการปะเมินผลฯ
                                   
รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2564)

           
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น


EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

          1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                    1.1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

                    1.2. โครงการ

          2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

          3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          4. รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

          5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

          6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

Attachments:
FileFile size
Download this file (EB 9  ข้อ 3 แผ่นที่ 2-6.pdf)EB 9 ข้อ 3 แผ่นที่ 2-6.pdf1126 kB
Download this file (EB 9 ข้อ 4 (1).pdf)EB 9 ข้อ 4 (1).pdf1107 kB
Download this file (EB 9 ข้อ 4.pdf)EB 9 ข้อ 4.pdf1107 kB
Download this file (EB 9 ข้อ 5.pdf)EB 9 ข้อ 5.pdf1894 kB
Download this file (eb6-1-บันทึกข้อความ.pdf)eb6-1-บันทึกข้อความ.pdf112 kB
Download this file (eb6-2-นโยบาย(ใหม่).pdf)eb6-2-นโยบาย(ใหม่).pdf359 kB
Download this file (eb6-3-แบบฟอร์ม.pdf)eb6-3-แบบฟอร์ม.pdf137 kB
Download this file (eb7-1-บันทึกข้อความ.pdf)eb7-1-บันทึกข้อความ.pdf156 kB
Download this file (eb7-2-ประกาศ.pdf)eb7-2-ประกาศ.pdf673 kB
Download this file (eb7-3-แบบฟอร์ม.pdf)eb7-3-แบบฟอร์ม.pdf148 kB
Download this file (EB7.1.1 บันทึกข้อความขอแจ้งประกาศมาตรการการบร.pdf)EB7.1.1 บันทึกข้อความขอแจ้งประกาศมาตรการการบร.pdf17 kB
Download this file (EB7.2 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แนวปฏิบัติใ.pdf)EB7.2 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แนวปฏิบัติใ.pdf218 kB
Download this file (EB7.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและ.pdf)EB7.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและ.pdf194 kB
Download this file (EB7.4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้.pdf)EB7.4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้.pdf123 kB
Download this file (EB8.1 บันทึกรายงานผลการปฏิบัติราชการในระดับ.pdf)EB8.1 บันทึกรายงานผลการปฏิบัติราชการในระดับ.pdf23 kB
Download this file (EB8.2 บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มผลการปฏิบัติ.pdf)EB8.2 บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มผลการปฏิบัติ.pdf122 kB
Download this file (EB8.3 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ข้าราชการผู.pdf)EB8.3 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ข้าราชการผู.pdf274 kB
Download this file (EB8.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล.pdf)EB8.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล.pdf27 kB
Download this file (EB9.1 อนุมัติอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร.pdf)EB9.1 อนุมัติอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร.pdf33 kB
Download this file (EB9.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งเสร.pdf)EB9.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งเสร.pdf86 kB
Download this file (EB9.3 หนังสือเชิญอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุค.pdf)EB9.3 หนังสือเชิญอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุค.pdf49 kB
Download this file (EB9.4.2 เอกสารประกอบการอบรม-รวมไฟล์.pdf)EB9.4.2 เอกสารประกอบการอบรม-รวมไฟล์.pdf817 kB
Download this file (EB9.5 รายงานการอบรม สรุปผลการอบรม และภาพกิจกร-New.pdf)EB9.5 รายงานการอบรม สรุปผลการอบรม และภาพกิจกร-New.pdf672 kB
Download this file (EB9.5 รายงานการอบรม สรุปผลการอบรม และภาพกิจกร_1.pdf)EB9.5 รายงานการอบรม สรุปผลการอบรม และภาพกิจกร_1.pdf28 kB
Download this file (EB9.6 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณสุข.pdf)EB9.6 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณสุข.pdf36 kB

ผู้อำนวยการ

แผนจัดซื้อจัดจ้าง
HHC Online
รับสมัครงาน
ศูนย์​เอกสารคุณ​ภาพ

User Online

มี 27 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติ
ผู้ชม
7
เนื้อหา
232
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
253782
เนื้อหาอื่น ๆ