โปรแกรมสำหรับ รพ.
ITA รพร.กระนวน
ITA สสอ.กระนวน
หน่วยงานภายนอก
ข่าวกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้
Prev Next

องคมนตรีตรวจเยี่ยม รพร.กระนวน

27-02-2563 Hits:1038 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน              

Read more

โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้การตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน

13-01-2563 Hits:1091 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

25-26 กุมภาพันธ์ 2563โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้การตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนการสรุปวินิจฉัยโรคและหัตถการณ ห้องประชุมบ๋าหลวง  

Read more

เปิดบริการหอผู้ป่วยพิเศษชั้น 5

13-01-2563 Hits:1021 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

13 มกราคม 2563นายแพทย์วิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่และประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์ 5 รูป เนื่องในโอกาศเปิดบริการหอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง          

Read more

รพ.กุดบาก จ.สกลนคร

13-12-2562 Hits:1147 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

  13 ธันวาคม 2562คณะเจ้าหน้าที่ รพ.กุดบาก จ.สกลนคร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ Paper less        

Read more

มูลนิธิเอสซีจี SCG มอบเรือนพักคอย

04-12-2562 Hits:1711 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

"เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้วไทย"

Read more

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม

10-06-2562 Hits:1215 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม "พอเพียง  วินัย  สุจริต  จิตอาสา"  

Read more

รพ.ภูเวียง ดูงานระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ Paper less

28-03-2562 Hits:2522 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ดูงานระบบ HOSxP เวชระเบียน Paperless คณะเจ้าหน้าที่ รพ.ภูเวียง ศึกษาดูงาน ระบบเวชระเบียน งานผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน ทันตกรรม เวชกรรมฟื้นฟู ห้องปฏิบัติการ LAB งานประกัน ผู้ป่วยใน กลุ่มงาน PCU    

Read more
ตารางการใช้ห้องประชุม
January 2022
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
e-GP ภาครัฐ RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

หมวด: ITA ปีงบ 2564
วันเผยแพร่
เขียนโดย ภัชรีย์ ศรีเมืองเฮ้า ฮิต: 322

ตัวชี้วัดที่ 1  การเปิดเผยข้อมูล

EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่

(2) คำสั่ง และประกาศ ในการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

(3) กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
(4) รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
(5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

·        

EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

·              1.ข้อมูลพื้นฐาน

·                   1.1 ข้อมูลผู้บริหาร

·                   1.2 นโยบายผู้บริหาร

·                   1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

·                   1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง

·                   1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

·                   1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและภารกิจของหน่วยงาน

·                   1.7 ข้อมูลการติดต่อ

·                   1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

·                   1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

·                   1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

·                        1.10 (1) ยุทธศาสตร์ชาติ

·                             1. พระบรมราชโองการ.PDF

                    2. ยุทธศาสตร์ชาติ.pdf

                    3. ยุทธศาสตร์ชาติ (ไทย).pdf

                    4. ยุทธศาสตร์ชาติ (อังกฤษ).pdf

                    5. แบบฟอร์มขึ้น web.pdf

·                        1.10 (2) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

·                        1.10 (3) ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560-2564

·                        1.10 (4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

·                   1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

·                   1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2562

·                   1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

·                   1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม

·                   1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

·              2.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

·              3.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

·               4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

·               5.หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

·               6.หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

·               7.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

·               8.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

·               9.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

·                    9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

·                    9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

·                    9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

·                    9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

           9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)

Attachments:
FileFile size
Download this file (EB1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf)EB1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf22 kB
Download this file (EB2 ข้อ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่.pdf)EB2 ข้อ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่.pdf1021 kB
Download this file (EB2(1.10) ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม.pdf)EB2(1.10) ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม.pdf160 kB
Download this file (EB2(1.11) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562.pdf)EB2(1.11) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562.pdf247 kB
Download this file (EB2(1.12) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 5895.pdf)EB2(1.12) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 5895.pdf119 kB
Download this file (EB2(1.13) ข้อบังคับ สป.ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สป. .pdf)EB2(1.13) ข้อบังคับ สป.ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สป. .pdf124 kB
Download this file (EB2(1.14) อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม.pdf)EB2(1.14) อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม.pdf35 kB
Download this file (EB2(1.15) จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct).pdf)EB2(1.15) จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct).pdf1164 kB
Download this file (EB2(1.2) นโยบายของผู้บริหาร.pdf)EB2(1.2) นโยบายของผู้บริหาร.pdf24 kB
Download this file (EB2(1.4) หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายท.pdf)EB2(1.4) หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายท.pdf254 kB
Download this file (EB2(1.5) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หร.pdf)EB2(1.5) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หร.pdf4 kB
Download this file (EB2(1.6) ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสา.pdf)EB2(1.6) ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสา.pdf71 kB
Download this file (EB2(1.7)ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่ว.pdf)EB2(1.7)ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่ว.pdf23 kB
Download this file (EB2(1.8) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น.pdf)EB2(1.8) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น.pdf15 kB
Download this file (EB2(1.9) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH.pdf)EB2(1.9) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH.pdf51 kB
Download this file (EB2(9.2) แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ.pdf)EB2(9.2) แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ.pdf2624 kB
Download this file (EB2(9.3) ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้า.pdf)EB2(9.3) ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้า.pdf173 kB
Download this file (EB2(9.4) ประกาศ สป.ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเพื่อตรว.pdf)EB2(9.4) ประกาศ สป.ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเพื่อตรว.pdf101 kB
Download this file (EB2(9.5) แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือ.pdf)EB2(9.5) แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือ.pdf626 kB
Download this file (EB2-1-14.pdf)EB2-1-14.pdf102 kB
Download this file (EB2-1.4หน้าที่และการจัดตั้ง.pdf)EB2-1.4หน้าที่และการจัดตั้ง.pdf78 kB
Download this file (EB2-1.5.PDF)EB2-1.5.PDF363 kB
Download this file (EB2-10-1 พระบรมราชโองการ.PDF)EB2-10-1 พระบรมราชโองการ.PDF908 kB
Download this file (EB2-10-2. ยุทธศาสตร์ชาติ.pdf)EB2-10-2. ยุทธศาสตร์ชาติ.pdf1540 kB
Download this file (EB2-10-3. ยุทธศาสตร์ชาติ (ไทย).pdf)EB2-10-3. ยุทธศาสตร์ชาติ (ไทย).pdf546 kB
Download this file (EB2-10-4. ยุทธศาสตร์ชาติ (อังกฤษ).pdf)EB2-10-4. ยุทธศาสตร์ชาติ (อังกฤษ).pdf576 kB
Download this file (EB2-10-5. แบบฟอร์มขึ้น web.pdf)EB2-10-5. แบบฟอร์มขึ้น web.pdf78 kB
Download this file (EB2-11พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 2562.pdf)EB2-11พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 2562.pdf217 kB
Download this file (EB2-12ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf)EB2-12ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf137 kB
Download this file (EB2-13ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ-ฯ-พ.ศ.2560.pdf)EB2-13ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ-ฯ-พ.ศ.2560.pdf556 kB
Download this file (EB2-15จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข-MoPH-Code-of-Conduct.pdf)EB2-15จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข-MoPH-Code-of-Conduct.pdf1836 kB
Download this file (EB2.10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภา.pdf)EB2.10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภา.pdf169 kB
Download this file (EB2.11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ.pdf)EB2.11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ.pdf369 kB
Download this file (EB2.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน.pdf)EB2.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน.pdf25 kB
Download this file (EB2.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน.pdf)EB2.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน.pdf700 kB
Download this file (EB2.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที.pdf)EB2.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที.pdf808 kB
Download this file (EB2.6 หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการแก้ไปัญหาในกรณีทีม.pdf)EB2.6 หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการแก้ไปัญหาในกรณีทีม.pdf178 kB
Download this file (EB2.7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้.pdf)EB2.7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้.pdf35 kB
Download this file (EB2.8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้.pdf)EB2.8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้.pdf59 kB
Download this file (EB2.9(9.1) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและกา.pdf)EB2.9(9.1) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและกา.pdf233 kB

ผู้อำนวยการ

แผนจัดซื้อจัดจ้าง
HHC Online
รับสมัครงาน
ศูนย์​เอกสารคุณ​ภาพ

User Online

มี 28 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติ
ผู้ชม
7
เนื้อหา
232
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
253783
เนื้อหาอื่น ๆ