โปรแกรมสำหรับ รพ.
ITA รพร.กระนวน
ITA สสอ.กระนวน
หน่วยงานภายนอก
ข่าวกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้
Prev Next

องคมนตรีตรวจเยี่ยม รพร.กระนวน

27-02-2563 Hits:1038 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน              

Read more

โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้การตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน

13-01-2563 Hits:1091 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

25-26 กุมภาพันธ์ 2563โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้การตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนการสรุปวินิจฉัยโรคและหัตถการณ ห้องประชุมบ๋าหลวง  

Read more

เปิดบริการหอผู้ป่วยพิเศษชั้น 5

13-01-2563 Hits:1021 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

13 มกราคม 2563นายแพทย์วิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่และประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์ 5 รูป เนื่องในโอกาศเปิดบริการหอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง          

Read more

รพ.กุดบาก จ.สกลนคร

13-12-2562 Hits:1147 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

  13 ธันวาคม 2562คณะเจ้าหน้าที่ รพ.กุดบาก จ.สกลนคร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ Paper less        

Read more

มูลนิธิเอสซีจี SCG มอบเรือนพักคอย

04-12-2562 Hits:1711 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

"เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้วไทย"

Read more

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม

10-06-2562 Hits:1215 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม "พอเพียง  วินัย  สุจริต  จิตอาสา"  

Read more

รพ.ภูเวียง ดูงานระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ Paper less

28-03-2562 Hits:2522 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ดูงานระบบ HOSxP เวชระเบียน Paperless คณะเจ้าหน้าที่ รพ.ภูเวียง ศึกษาดูงาน ระบบเวชระเบียน งานผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน ทันตกรรม เวชกรรมฟื้นฟู ห้องปฏิบัติการ LAB งานประกัน ผู้ป่วยใน กลุ่มงาน PCU    

Read more
ตารางการใช้ห้องประชุม
January 2022
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
e-GP ภาครัฐ RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ITA สสอ.กระนวน ปีงบ 2565

หมวด: ITA สสอ.กระนวน
วันเผยแพร่
เขียนโดย ภัชรีย์ ศรีเมืองเฮ้า ฮิต: 197

MOPH Integrity and Transparency Assessment :
MOPH ITA ปีงบประมาณ 2565

 

MOIT 1-1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      MOIT1-1-1--บันทึกข้อความลงนามประกาศฯ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      MOIT1-1-2-- ประกาศฯ แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2564 สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข

      MOIT1-1-3-- วิธีการและขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

      MOIT1-1-4-- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      MOIT1-1-5-- บันทึกการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT 1-2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

        MOIT1-2-1-- มีบันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

      MOIT1-2-2--มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

      MOIT1-2-3--มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

 MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

    MOIT2-1-1--ข้อมูลผู้บริหารแสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน

    MOIT2-1-2--นโยบายผู้บริหาร

    MOIT2-1-3--โครงสร้างหน่วยงาน

    MOIT2-1-4--หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง

    MOIT2-1-5--กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

    MOIT2-1-6--ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจภารกิจของหน่วยงาน

    MOIT2-1-7--ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

     MOIT2-1-8--ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น

    MOIT2-2--วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

    MOIT2-3--พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

   MOIT2-4--ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2564

   MOIT2-5--ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้ารัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

   MOIT2-6--อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

   MOIT2-7--ยุทธศาสตร์ประเทศโดยรวม

   MOIT2-8--นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

   MOIT2-9--แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

  MOIT2-10--แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

  MOIT2-11--คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

   MOIT2-12--คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   MOIT2-13--คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

   MOIT2-14--คู่มือขั้นตอนการให้บริการ

   MOIT2-15--รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

   MOIT2-16--รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   MOIT2-17-1--การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา

   MOIT2-17-2--แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

   MOIT2-17-3--ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

   MOIT2-17-4--ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงาน

   MOIT2-17-5--แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณพ.ศ.2565 (แบบ สขร. 1)

 

 

MOIT 3 หน่วยงานมีการรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      MOIT3-1--มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      MOIT3-2--รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564

     MOIT3-2--มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT4-1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

            MOIT4-1-1มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT4-1-2มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน

MOIT4-1-3มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินการ และงบลงทุน)

MOIT4-1-4 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

MOIT4-1-5มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT4-2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส

MOIT4-2-1มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT4-2-2มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

MOIT4-2-3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT4-3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

            MOIT4-3-1มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

            MOIT4-3-2มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

            MOIT4-3-3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT5-1 ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564

MOIT5-1-1มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT5-2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม

MOIT5-2-1ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2564

MOIT5-2-2ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2564

MOIT5-2-3ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2564

MOIT5-2-4มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร

MOIT7-1-- บันทึกข้อความลงนามประกาศ และประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

MOIT7-2-- บันทึกข้อความลงนามประกาศ และประกาศมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

MOIT7-3-- บันทึกข้อความลงนามประกาศ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ

MOIT7-4-- หนังสือแจ้งเวียนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

MOIT 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

MOIT 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย

 

MOIT 10 หน่วยงานมีแนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

 

MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

 

MOIT 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน

 

MOIT 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

MOIT13-1 ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

MOIT13-2 มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

 

MOIT 14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

MOIT14-บันทึกข้อความ + ประกาศ เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับยืมใช้พัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง + ผังกระบวนการยืมพัสดุ (2)

 

MOIT 15 หน่วยงานมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

MOIT15-ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน (แบบฟอร์มการยืมพัสดุ)

 

MOIT 16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

MOIT16-1แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565

MOIT16-2-คำสั่ง-แผนปฏิบัติการ-กิจกรรมชมรมจริยธรรม

 

MOIT 17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

 

MOIT 18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจาปีของหน่วยงาน

 

MOIT 19 หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG

 

MOIT 20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

MOIT 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

 

MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจานงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

MOIT22-- ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "สาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (PHO Prachinburi Zero Tolerance)" ประจำปี งปม.2565

MOIT22-- ภาพกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต

 

MOIT 23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน

MOIT23 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

 

Attachments:
FileFile size
Download this file (1.1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่.pdf)1.1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่.pdf104 kB
Download this file (1.2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและย .pdf)1.2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและย .pdf84 kB
Download this file (1.3.แต่งตั้งเผยแพร่ita .pdf)1.3.แต่งตั้งเผยแพร่ita .pdf70 kB
Download this file (2.1.1.ข้อมูลผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มงาน.pdf)2.1.1.ข้อมูลผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มงาน.pdf181 kB
Download this file (2.1.2.นโยบายผู้บริหาร.pdf)2.1.2.นโยบายผู้บริหาร.pdf85 kB
Download this file (2.1.3.โครงสร้างบุคลากร..pdf)2.1.3.โครงสร้างบุคลากร..pdf208 kB
Download this file (2.1.4.ภารกิจ และอำนาจหน้าที่.pdf)2.1.4.ภารกิจ และอำนาจหน้าที่.pdf83 kB
Download this file (2.1.5.กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ.pdf)2.1.5.กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ.pdf116 kB
Download this file (2.1.7.ที่ตั้งหน่วยงาน.pdf)2.1.7.ที่ตั้งหน่วยงาน.pdf141 kB
Download this file (2.1.8.ช่องทางร้องทุกข์.pdf)2.1.8.ช่องทางร้องทุกข์.pdf116 kB
Download this file (2.1.ประกาศการเผยแพร่ข้อมูล .pdf)2.1.ประกาศการเผยแพร่ข้อมูล .pdf85 kB
Download this file (2.10fixcost65.pdf)2.10fixcost65.pdf2303 kB
Download this file (2.11.12.คู่มือการร้องเรียน.pdf)2.11.12.คู่มือการร้องเรียน.pdf166 kB
Download this file (2.13.คู่มือระบบการป้องกัน ตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้น.pdf)2.13.คู่มือระบบการป้องกัน ตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้น.pdf318 kB
Download this file (2.14คู่มือขั้นตอนการให้บริการ.pdf)2.14คู่มือขั้นตอนการให้บริการ.pdf88 kB
Download this file (2.15.16.รายงานจัดการเรื่องร้องเรียนรอบ 12 เดือน ปีงบ 2564.pdf)2.15.16.รายงานจัดการเรื่องร้องเรียนรอบ 12 เดือน ปีงบ 2564.pdf97 kB
Download this file (2.17.1รง.วิเคราะห์ผลจัดซื้อจ้างปีงบ 2564.pdf)2.17.1รง.วิเคราะห์ผลจัดซื้อจ้างปีงบ 2564.pdf204 kB
Download this file (2.17.2แผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf)2.17.2แผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf77 kB
Download this file (2.17.4ประกาศ-สป-1.pdf)2.17.4ประกาศ-สป-1.pdf2668 kB
Download this file (2.2.รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค.pdf)2.2.รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค.pdf78 kB
Download this file (2.2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ.pdf)2.2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ.pdf81 kB
Download this file (2.3.พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม-พ.ศ.-2562-1.pdf)2.3.พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม-พ.ศ.-2562-1.pdf168 kB
Download this file (2.4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2564.PDF)2.4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2564.PDF101 kB
Download this file (2.5.ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้ารัฐสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข.pdf)2.5.ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้ารัฐสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข.pdf710 kB
Download this file (2.6.คกก จริยธรรม.png)2.6.คกก จริยธรรม.png748 kB
Download this file (2.7.ยุทธศาสตร์ของประเทศ-โดยรวม-.pdf)2.7.ยุทธศาสตร์ของประเทศ-โดยรวม-.pdf2602 kB
Download this file (2.8.นโยบายสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระนวน.pdf)2.8.นโยบายสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระนวน.pdf144 kB
Download this file (3.1บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่.pdf)3.1บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่.pdf99 kB
Download this file (3.2รง.วิเคราะห์ผลจัดซื้อจ้างปีงบ 2563.pdf)3.2รง.วิเคราะห์ผลจัดซื้อจ้างปีงบ 2563.pdf204 kB
Download this file (4.1.1.ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง2565.pdf)4.1.1.ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง2565.pdf111 kB
Download this file (4.1.2.ฟิคคอร์ด 65.pdf)4.1.2.ฟิคคอร์ด 65.pdf500 kB
Download this file (4.1.3.แผนการจัดซื้อปี65.pdf)4.1.3.แผนการจัดซื้อปี65.pdf233 kB
Download this file (4.1.4.คำสั่งมอบหมายปิดประกาศ.pdf)4.1.4.คำสั่งมอบหมายปิดประกาศ.pdf119 kB
Download this file (4.2.1หนังสือรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf)4.2.1หนังสือรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf124 kB
Download this file (4.3.1.หนังสือแจ้งเวียนน.pdf)4.3.1.หนังสือแจ้งเวียนน.pdf89 kB
Download this file (4.3.2ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง สป_ 60.pdf)4.3.2ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง สป_ 60.pdf1012 kB
Download this file (5.1ขออนุมัติ2565.pdf)5.1ขออนุมัติ2565.pdf106 kB
Download this file (5.2 สขร.1 ต.ค.64.pdf)5.2 สขร.1 ต.ค.64.pdf150 kB
Download this file (5.3สขร.1 พ.ย.64.pdf)5.3สขร.1 พ.ย.64.pdf159 kB
Download this file (5.4สขร.1 ธ.ค.64.pdf)5.4สขร.1 ธ.ค.64.pdf163 kB

ผู้อำนวยการ

แผนจัดซื้อจัดจ้าง
HHC Online
รับสมัครงาน
ศูนย์​เอกสารคุณ​ภาพ

User Online

มี 30 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติ
ผู้ชม
7
เนื้อหา
232
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
253831
เนื้อหาอื่น ๆ